از مجموعۀ یادداشت‌های کوتاه در تلگرام (کانال نسیمُگرام)

به رغم آن‌که نامه‌ها به عنوان گونه‌ای از انواع اسناد تاریخی، دارای داده‌های ارزشمند متنوع و گاه راه‌گشا هستند، اما به نظر می‌رسد ارزیابی تحلیلی نامه‌نگاری‌های مختلف تاکنون چندان مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است.

نامه‌ها ممکن است برای مسایل سادۀ روزمره نوشته شده باشند یا آن‌که دربرگیرندۀ قسمی از گزارش‌های پراهمیت تاریخی و جوانبی جدید از موضوعات پژوهشی پیشترکارشده باشند.

در این نامه، که آن را شیخ محمد بهاءالدین نقشبندی (۱۲۵۲-۱۲۹۸ ه.ق) برای یکی از عالمان هورامی به نام ملا محمود ـ ظاهراً اهل روستای ڕوار ـ نوشته است، از او می‌خواهد تا با پرس‌وجو از افراد آگاه و مورد اعتماد محلی، تاریخ رفتن یکی از حاکمان هورامان را به ناحیه‌ای در آن اطراف، با دقت بررسی کرده و نتیجه را ضمن حضور افراد مطلع، نوشته و به او گزارش دهد.

تأکید فراوان از جانب شیخ بر روش پژوهش در این مسألۀ خاص، بر رویکرد تاریخ‌‌پژوهی و روحیۀ تحقیقی او و نیز اهمیت پاره‌ای رویدادهای محلی در نزد مشایخ نقشبندی هورامان دلالت می‌کند و به علاوه، یکی از وجوه کارکرد شبکه‌های ارتباطی آنان را نشان می‌دهد.