از مجموعۀ یادداشت‌های کوتاه در تلگرام (کانال نسیمُگرام)

نامه‌های متعددی از مشایخ نقشبندی هورامان به عالمان کردستان بر جای مانده که درون‌مایۀ قسم قابل توجهی از آن‌ها، درخواست از آنان برای انجام و تداوم امور دعوت و تبلیغ در جامعۀ کردی است.

به نظر می‌رسد اصلی‌ترین کارکرد این رویکرد دینی ـ ارتباطی، ابراز و اعلام حمایت از وابستگان برجستۀ طریقتی و تداوم اثرگذاری غیرمستقیم بر جامعۀ کردستان است.

در حقیقت، مشایخ نقشبندی هورامان با این اقدام ـ که رویۀ معمول آنان در حیات شیخ بودگی‌اشان است ـ شبکۀ نخبگانی پیروان خود را حفظ کرده و با ارسال هر بارۀ نامه‌نگاری‌های موردی و مناسبتی، آنان را در چهارچوب مرشد ـ مریدی باقی گذاشته‌اند. امری که در پیوستگی نفوذ آنان در میان اقشار مختلف جامعه، آشکارا بی‌اثر نبوده است.