از مجموعۀ یادداشت‌های کوتاه در تلگرام (کانال نسیمُگرام)

یکی از جوانب اثرگذاری مشایخ نقشبندی هورامان در کردستان، نام‌گذاری هورامی واحد‌های جغرافیایی در خارج از هورامان است که شاید بتوان از آن با عنوان لایه‌ای از انتقال فرهنگی در میان بلوک‌های جمعیتی متنوع نواحی کردنشین نام برد.

از آن جمله می‌توان به جای‌نام‌هایی چون هەوارە بەرزە و بلچان در روستای هەمڕۆڵە اشاره کرد که ظاهراً نام‌گذاری آن‌ها به دورۀ شیخ‌زاده عذرا بازمی‌گردد. او فرزند شیخ عثمان سراج‌الدین (۱۱۹۵-۱۲۸۳ ه.ق) و همسر سید نجم‌الدین نقشبندی (۱۲۶۴-۱۳۴۰ ه.ق) بوده است.

هەمڕۆڵە پیشتر سکونت‌گاهی مخروبه بوده است که پس از خریداری آن به وسیلۀ سید نجم‌الدین، آباد شده و پس از مدتی، هم‌چون مرکزی عرفانی و نیز روستایی پرجمعیت و مهم در ناحیه، رونق گرفته است. همراهی شیخ‌زاده عذرا در امور عمرانی روستا با او، از جمله در نام‌گذاری‌ها مشهود است؛ به ویژه که برخی از جای‌نام‌های روستای پدری‌اش در هورامان را عیناً در هەمڕۆڵە نیز به کار برده است.

پی‌نوشت: همین امر می‌تواند سرنخی برای فهم چرایی یکسان بودن برخی جای‌نام‌ها در نواحی مختلف کردستان باشد!

تصویر: هەمڕۆڵه، ١۴۰۲/۰۶/۲۹