آن‌چه در تصویر می‌بینید، نقشۀ پراکندگی مراکز خانقاهی شاخۀ حقانی از طریقت نقشبندیه در اروپا با تمرکز بر نیمۀ غربی آن است. پیروان این شاخه در بستر اینترنت فعالیت بیشتری دارند و در مجموع نیز به نظر می‌رسد عمدۀ فعالیت‌های آن‌ها به سمت دنیای غرب معطوف شده است.

این مسأله را می‌توان از جمله از طریق بررسی جغرافیایی خانقاه‌ها و مراکز آنان در جهان ارزیابی کرد. نقشۀ کامل و مشخصات کامل‌تر این مراکز، شامل آدرس، وب‌سایت، ایمیل، شمارۀ تماس، و نام سرپرست یا خلیفه را می‌توانید از طریق این لینکملاحظه کنید.