از مجموعۀ یادداشت‌های کوتاه در تلگرام (کانال نسیمُگرام)

با وجود آن‌که آغاز اثرگذاری گسترده و جریان‌سازی طریقت نقشبندیه در کردستان را عمدتاً به بازگشت مولانا خالد شهرزوری (۱۱۹۳-۱۲۴۲ ه.ق) نسبت می‌دهند، اما شاخه‌ای مستقل از خالدیه، به وسیلۀ سید ابراهیم دیانت (۱۲۵۳-۱۳۱۶ ه.ق)، وابسته به نقشبندیۀ احمدیه و با مرکزیت سنندج در منطقه فعال بوده است.

علاوه بر خانقاه دیانت، مسجد سید ابراهیم در بافت تاریخی سنندج، از جملۀ میراث برجای‌مانده از این خاندان است. زنجیر موجود بر روی در مسجد، نشانی از کارکرد امان‌دهی این مکان به بی‌پناهان در جامعۀ آن دوره و متأثر از شخصیت تأثیرگذار و پرنفوذ اوست.

جالب‌ترین نکته دربارۀ این بنای تاریخی، نزدیکی آن به مسجد مولانا است، به گونه‌ای که این دو مسجد دورۀ قاجاری، دیوار به دیوار هستند!