شاخصه‌های تمایزبخش نقشبندیه از سایر طریقت‌ها، متعدد هستند؛ اما یکی از شناخته‌شده‌ترین آن‌ها، جایگاه ابوبکر صدیق در صدر سلسلۀ آنان است.

نقشبندیان به صورت کلی به سه سلسلۀ ذهبیه، معروفیه و صدیقیه باورمند هستند، اما مورد آخر را ترجیح می‌دهند. اگر چه نمی‌توان اثر عامل مذهب را در این مسأله نادیده گرفت، اما بر پایۀ گزارش رسالۀ قدسیه، علت اصلی آن به سبک تربیتی خاص نقشبندیان بازمی‌گردد.

آنان بر تربیت معنوی به صورت ارتباط روحی با مشایخ درگذشته نیز تأکید می‌کنند و آن را روش اُوَیسی می‌نامند و چون در سلسلۀ صدیقیه با جایگاه ابوبکر صدیق در صدر آن، این روش نمود بیشتری دارد، در نزد آنان برجسته‌تر شده است.

مطالعۀ بیشتر: قدسیه، خواجه محمد پارسا، به تصحیح احمد طاهری عراقی، طهران: کتابخانۀ طهوری، ۱۳۵۴، صص ۸-۱۶