رساله‌ای کوتاه به زبان فارسی در بیان آداب سلوک از منظر خواجگان و نقشبندیان، که با نام‌های «طریق صوفیان» و «رساله در طریق خواجگان» نیز معرفی شده است. گویا جامی آن را در پاسخ فردی از اهالی گیلان نوشته است.

مطالعۀ این گونه آثار و پژوهش در جوانب گوناگون آن‌ها، از حیث چگونگی تداوم و تحول آداب و اندیشه‌های تصوف در دوره‌های زمانی و حوزه‌های جغرافیایی و ساحت‌های فکری مختلف، پراهمیت است؛ به ویژه آن‌که به وسیلۀ دانشمندی چون جامی فراهم آمده باشند.

دانلود رساله: لینک